ЗАСАДНИЧІ ДОКУМЕНТИ МЕРЕЖІ

Стаття 1. Сфера дії

Дія Кодексу за предметом, колом осіб та у часі поширюється на всі види тренерської діяльності.

Основоположні принципи, що містяться в цьому Кодексі є загальними, їм слідують усі члени мережі незалежно від будь-яких особистих характеристик, обставин чи особливостей.

Стаття 2. Загальні положення

Кодекс етики мережі «Компетентність долає корупцію» є сукупністю професійних, культурних і морально-етичних норм та правил, які висуваються на додаток до питань професійної етики, врегульованих чинним законодавством України, які сприяють об'єднанню учасників мережі, згуртовують їх в єдину команду і створюють необхідні умови для вирішення базового питання та стратегічних цілей мережі.

Стаття 3. Незалежність та свобода тренера

Специфіка цілей і завдань тренерської та консультаційної діяльності, цінності мережі вимагають від тренера максимальної незалежності у виконанні своїх професійних прав і обов'язків. Це передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в діяльність з боку державних органів, політичних партій, інших тренерів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів.

У своїй професійній діяльності тренер зобов'язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність при здійсненні своєї діяльності. Координаційна рада мережі в межах своєї компетенції та повноважень захищає професійні права тренера та його законні інтереси.

Стаття 4. Законність

В своїй діяльності тренери мережі дотримуються чинного законодавства України. Категорично заборонено здійснювати діяльність, свідомо спрямовану на вчинення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню іншими особами.

Тренер не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству України або цьому Кодексу.

Стаття 5. Дотримання інтересів мережі

У своїй професійній діяльності тренер зобов‘язаних враховувати інтереси мережі, сприяти її реалізації та розвитку. Діяльність, спрямована на дискредитування іміджу мережі заборонена.

Стаття 6. Конфлікт інтересів

Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами тренера та його професійними правами і обов'язками перед споживачами, яка може вплинути на об'єктивність або неупередженість тренера під час виконання його професійних обов'язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення тренерської діяльності.

Учасники мережі не підтримують ніяких ділових відносин із партнерами або клієнтами, які ініційовані особистими інтересами та/ або можуть бути розцінені як сумнівні з точки зору ділової етики. Вони не вступають у трудові відносини і не діють в інтересах будь якого бізнесу, якщо ці дії вступають у протиріччя з виконанням обов’язків учасника мережі або в конфлікт із інтересами мережі.

Конфлікти, які можуть виникати між інтересами різних тренерів, їх професійних угрупувань та груп за інтересами, учасники мережі намагаються розв‘язувати шляхом пошуку спільної цілі і координації діяльності, спрямованої на її досягнення. Учасники мережі докладають всіх зусиль для уникнення конфлікту інтересів. У разі його виникнення вдаються до переговорів, у тому числі залучаючи в якості медіаторів інші структури мережі та окремих її членів.

При роботі з державними органами влади, іншими партнерськими установами та організаціями члени мережі дотримуються встановленого порядку спілкування та письмової комунікації. Вирішення особистих питань, які адресуються від імені мережі або прикриваються інтересами та функціями мережі, заборонено.

Стаття 7. Конфіденційність

Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і найважливішою передумовою довірливих відносин між тренером, представниками бізнесу – споживачами тренерських послуг та мережею, без яких належне здійснення тренерської діяльності є неможливим. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, яку тренер отримав від суб‘єкта господарювання або в рамках мережі, у тому числі персональних даних, є обов‘язковим. Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.

Зокрема, принцип конфіденційності поширюється на будь-яку інформацію, що стала відома тренеру, у зв'язку з наданням професійної допомоги, зміст будь-якого спілкування, листування та інших комунікацій (в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку) тренера з суб’єктом господарювання або особою, яка звернулася за наданням допомоги, зміст порад, консультацій, роз'яснень, документів, відомостей, матеріалів, речей, інформації, підготовлених, зібраних, одержаних тренером, або наданих ним споживачу в рамках професійної допомоги чи інших видів тренерської діяльності, факт звернення особи за допомогою до тренера/консультанта. Тренер, у тому числі за погодженням з суб‘єктом господарювання, сам визначає обсяг конфіденційності належної йому або отриманої ним інформації, про що повідомляє відповідним чином. Розголошення відомостей, відносно яких відомо, що вони є конфіденційними, заборонено за будь-яких обставин.

Тренер створює умови і вживає заходів для зберігання документів та інформації, у тому числі переданих йому суб’єктом господарювання, іншими учасниками та структурами мережі, інших матеріалів, що знаходяться в його розпорядженні і містять конфіденційну інформацію.

Стаття 8. Компетентність та доброчесність

Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов'язків тренера, від нього вимагається високий рівень компетентності та професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування стилів та форматів, методів і прийомів тренерської майстерності, ораторського мистецтва.

Тренер має постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та бути доброчесним у стосунках з споживачами тренерських послуг.

Якщо учасники мережі не мають можливості надати повний спектр послуг, запитуваний бізнесом, вони залучають інших тренерів та партнерські організації мережі (ТПП України, її регіональні відділення, центральні та регіональні вищі навчальні заклади тощо), які можуть надати або організувати надання відповідних послуг.

Стаття 9. Повага до професії

Всією своєю діяльністю тренер повинен стверджувати повагу до професії тренера та консультанта, сприяти обізнаності бізнесу і суспільства щодо сутності, професійних стандартів та етичних принципів цієї діяльності. Цього принципу тренер зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.

Стаття 10. Корпоративна дисципліна

Учасник мережі зобов’язаний виконувати рішення Координаційної ради мережі, прийняті в межах їх компетенції.

Учасник мережі не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності тренерської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу тренерської діяльності.

Критика діяльності, рішень, порядку формування мережі, її структур, робочих та самоврядних органів, членів мережі тощо не може бути спрямована на приниження авторитету мережі та тренерської професії як такої. Висловлювання точки зору у принизливій чи такій, що порочить честь, гідність та ділову репутацію особи формі, а також поширення завідомо неправдивої інформації, закликів до невиконання рішень, прийнятих структурами мережі, не припускається.

Виключається дискримінація членів мережі та представників бізнесу за політичними, релігійними, національними, віковими та статевими ознаками.

Погрози і шантаж на адресу колег або клієнтів мережі в будь-якому місці і в будь-який час, образливе ставлення до колег, клієнтів, грубість під час спілкування є неприпустимими.

Стаття 11. Комунікація

Основою діяльності мережі є налагодження довгострокових, стабільних і взаємовигідних відносин між її членами та бізнесом. Мережа бачить своїми членами всіх громадян, які прагнуть займатися тренерською діяльністю. Клієнтами мережі є підприємства та організації будь-якої форми власності, юридичні та фізичні особи-підприємці, самозайняті особи. Мережа націлена на забезпечення високої якості обслуговування клієнтів згідно з міжнародними стандартами.

Мережа прагне встановлення довгострокових партнерських відносин.

Стаття 12. Просування та реклама

Учасники мережі мають право рекламувати свою професійну діяльність з дотриманням чинного законодавства і норм цього Кодексу.

Рекламні матеріали про діяльність тренера мають бути об’єктивними, достовірними, чіткими та зрозумілими. Вони не повинні містити натяків, двозначностей або іншим чином утворювати підґрунтя для введення потенційних споживачів тренерських послуг в оману, а також мають відповідати розумним естетичним вимогам.

Публічні рекламні матеріали, які поширюються учасниками мережі, не можуть містити оціночних характеристик відносно тренера, критики тренерами інших тренерів, інформації, яка може нівелювати діяльність і здобутки інших учасників мережі і мережі як такої.

Тренери несуть персональну відповідальність за достовірність рекламних матеріалів.

Стаття 13. Конкуренція

Конкуренція між тренерами зосереджується виключно на рівні мережі і охоплює питання кваліфікаційних якостей, змісту та форми освітніх і консультаційних продуктів, стилю подачі інформації для споживача.

На рівні споживача безпосередня конкуренція між тренерами не припускається. Неприпустимо прямо або опосередковано схиляти споживачів до зміни тренера, якщо немає об’єктивних підстав вважати, що подальше надання допомоги клієнту іншим тренером може завдати шкоди його інтересам.

Стаття 14. Винагорода

Мережа та її робочі органи формують, реалізують і підтримують цінову політику на ринку освітніх і консультаційних послуг. Цінова політика мережі не може бути дискримінаційною, у випадку виявлення демпінгу проводяться відповідні розслідування.

Розмір та порядок оплати освітніх та консультаційних послуг учасників мережі є предметом домовленості між учасником мережі і його клієнтом. Учасники мережі мають бути зареєстровані платниками податків і сплачувати їх належним чином.

Стаття 15. Взаємини між учасниками мережі

Корпоративна культура мережі вимагає від тренерів взаємної довіри та співпраці на користь їх бізнесу, у тому числі, уникнення штучного породження чи поглиблення конфліктів між споживачами тренерських послуг. Відносини між учасниками мережі повинні будуватися на засадах взаємної поваги, дотримання прав та гарантій професійної діяльності, відповідати принципам і правилам, передбаченим корпоративними документами мережі.

Тренер не повинен допускати стосовно іншого тренера висловлювань, що принижують його честь та гідність, завдають шкоди його діловій репутації, нетактовних та принизливих висловів, поширювати свідомо неправдиві відомості про нього.

Допустимими формами реагування тренера на незаконну або неетичну поведінку іншого тренера, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам тренера та мережі, є звернення (заява, скарга тощо) до Комітету з етики та членства мережі, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених чинним законодавством України.

Кожен тренер має докласти максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту з участю іншого тренера.

Тренер повинен уникати розголосу в засобах масової інформації або поширення іншим способом (в тому числі за допомогою мережі Інтернет, соціальних мереж) відомостей, що принижують честь та гідність іншого тренера, ганьблять його чи мережу.

Тренер не повинен обговорювати з іншими особами інформацію, що стосується особистого життя іншого тренера, його матеріального стану, походження, расової чи національної належності та інші приватні обставини.

Тренер не може вдаватись до антиреклами стосовно іншого тренера або використовувати цей метод при рекламуванні своєї діяльності.

Стаття 16. Співвідношення між професійними обов’язками, громадськими, науковими та іншими інтересами

В своїй громадській, науковій та публіцистичній діяльності учасник мережі повинен враховувати необхідність дотримання своїх професійних обов’язків, зокрема тих, що випливають з цього Кодексу.

Тренер не може використовувати в своїй громадській, науковій або публіцистичній діяльності інформацію, конфіденційність якої охороняється цим Кодексом, законодавством України, без згоди на це осіб, зацікавлених у нерозголошенні такої інформації.

В своїх публіцистичних матеріалах (статтях, публікаціях тощо) та публічних виступах тренер не повинен поширювати відомостей, які ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію інших тренерів, споживачів тренерських послуг або принижують престиж мережі.

Стаття 17. Поведінка у соціальних мережах

Контактуючи із засобами масової інформації, інтернет-ресурсами та соціальними мережами учасники мережі повинні відповідати її іміджу, діяти відповідно до правил поведінки мережі.

У соціальних мережах, на інтернет-форумах та застосовуючи інші форми електронного, учасник мережі може розміщувати, поширювати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету тренерів та мережі в цілому.

При користуванні соціальними мережами, Інтернет-форумами та іншими формами спілкування учасник мережі повинен дотримуватись своїх професійних обов’язків, передбачених чинним законодавством України та цим Кодексом.

Стаття 18. Неприпустимі дії

До неприпустимих дій в мережі належить: нехтування заявленими цінностями, непокора або відмова від виконання усних або письмових домовленостей, розпоряджень координаторів, вчинення актів шкідництва, які завдають шкоди репутації мережі або власності колег, клієнтів, партнерів, несанкціоноване заволодіння власністю, в тому числі інтелектуальною, або ліквідація такої власності, у тому числі документів без отримання попереднього узгодження, несанкціоноване використання методичних матеріалів в особистих цілях, в тому числі для отримання прибутку, нечесність/підроблення або надання невірної інформації при вступі та під час діяльності в мережі, надання недостовірної інформації щодо освіти та кваліфікації, внесення змін до записів компанії та інших документів, порушення домовленостей про нерозголошення, інформації, у тому числі особистої, переслідування на расовій, релігійній або іншій основі, аморальна або непристойна поведінка, несанкціоноване розміщення, видалення або зміна оголошень в мережі, образливе ставлення до колеги, клієнта, байдужість чи грубість під час спілкування.

Стаття 19. Уповноважені органи

Координаційна рада мережі опікується забезпечення дійсної незалежності тренерів у здійсненні їх професійної діяльності, сприяє та контролює дотримання тренерської етики всіма учасниками мережі. Координаційна рада мережі та її члени мають надавати приклад щодо неухильного слідування загальним принципам корпоративної етики мережі, не допускати дій чи бездіяльності, що ставляють їх під сумнів, виявляти повагу як до професійних прав тренерів, так і до права кожного тренера на участь в тренерському самоврядуванні.

Функції робочого органу у сфері забезпечення реалізації норм цього Кодексу покладаються на Комітет з етики та членства мережі.

Стаття 20. Наслідки порушення тренерської етики

Інформацію про порушення норм цього кодексу учасники мережі повинні спочатку обговорювати з порушниками для з‘ясування причин неналежної поведінки, а у разі необхідності й виносити на публічне обговорення. Обговорення порушення має вестися коректно, в повідомлення про порушення необхідно оприлюднювати із дотриманням норм етики ділового спілкування.

За порушення тренерської етики, відмову виконувати норми цього Кодексу до тренера можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому рішенням Комітету з етики та членства мережі, а саме зауваження, письмове попередження, зобов‘язання пройти навчання та сертифікацію, обмеження в доступі до ресурсів, виключення з мережі, у тому числі з оприлюдненням цього рішення – як крайній випадок.

Порушення кодексу етики, що стало причиною серйозного збитку, окрім застосування заходів дисциплінарного характеру мережі, може спричинити порушення цивільної або кримінальної справи відповідно до норм чинного законодавства України.

Про виявлені факти порушення Кодексу колегами повідомляється до Комітету з етики та членства мережі. Умисне неповідомлення про порушення розцінюється також як порушення цього Кодексу.

Стаття 21. Тлумачення

Функція тлумачення норм цього кодексу покладається на Комітет з етики та членства мережі. У разі виникнення претензій, сумнівів чи конфліктної ситуації, остаточне тлумачення норм цього кодексу покладається на Координаційну раду мережі.

Стаття 22. Розв‘язання конфліктів

Учасники мережі намагаються уникати конфліктів та конфронтації як між собою, так і в стосунках із споживачами, органами влади, іншими структурами та верствами суспільства. У разі виникнення конфлікту учасники мережі намагаються його розв‘язати власними силами або за посередництвом інших членів мережі.

У разі неможливості розв‘язання конфлікту власними силами, для його розв‘язання в рамках мережі утворюється спеціальна тимчасова структура (комісія, робоча група тощо). У разі неможливості розв‘язання конфлікту таким утворенням, питання передається на розгляд Комітет з етики та членства, рішення якого є остаточним.